Oyak Portföy Birinci Değişken Fon

  • Son Güncelleme Tarihi: 24.10.2017 - 6:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 29.07.2009
Fon Toplam Değeri 1.899.911,82
Yatırımcı Sayısı 98
Birim Pay Değeri 0,000000

Portföy Dağılımı

Hisse Senetleri %77,88
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili %0,00
Ters Repo/BPP %4,65
VİOP Nakit Teminat %2,03
Toplam %100

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Bu kapsamda, fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföy değeri, aylık ortalama bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranının hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
Karşılaştırma Ölçütleri ve Fon Getiri Oranları
Tarih Karşılaştırma Ölçütü Getiri Oranları
%30 KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ %70 BİST 100 ENDEKSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi(Aylık) Fonun Getirisi(Aylık)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş/çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %2 (yüzdeiki)
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:00
Genel Esaslar Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Aracı Kuruluşların telefon ve internet bankacılığı aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir.
Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle 12.1.2. maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00 'ten sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00.'e kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının İMKB'nin açık olduğu günlerde saat 13:00'ten sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde, yatırımcılara ödenir.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
Ordu Yardımlaşma Kurumu 58,001,086.06 5,800,108,606.06 0.99
Yaşar Holding A.Ş 289,832.15 28,983,214.87 0.00
Yaşar Dış Ticaret A.Ş. 38,644.29 3,864,428.65 0.00
Oyak Girişim A.Ş. 437.48 43,747.50 0.00
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. 0.03 2.92 0.00
TOPLAM 58,330,000.00 5,833,000,000.00 1.00

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi