Etiler Gıda, Pay Geri Alım Programı başlatılmasına karar verdi [FNC-NEWS]

  • 15.02.2023 06:23


Etiler Gıda, Pay Geri Alım Programı başlatılmasına karar verdi.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak
Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 18.08.2023 tarihine kadar, pay geri alımına ilişkin şirket yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
? Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde geri alım yapılabilmesine,
? Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 15.000.000 - TL (Onbeşmilyon- Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
? İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter