BASIN BÜLTEN?-?ZODER: Türkiye’deki binalar?n tümünün daha az enerji harcayan çevre dostu bir yap?ya kavu?mas? gerekiyor

  • 03.06.2019 12:43

Sa?l?kl?, enerji verimli ve çevreye duyarl? yap?lar?n, Türkiye’nin
her yerinde yayg?nla?mas? gerekti?ini belirten ?ZODER Ba?kan? Levent
Pelesen, “Standart ?s? yal?t?m? uygulamalar?, fosil yak?t tüketiminin
azalmas?n? sa?lar. Bu nedenle binalarda enerji verimlili?i, çevresel
sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamad?r. Is? yal?t?m? ile k??
mevsiminde ?s?tma, yaz mevsiminde ise so?utmaya katk?da bulunarak
enerji tasarrufu sa?lanmas?n?n yan? s?ra, atmosfere yay?lan sera
gazlar?n?n sal?n?m?nda büyük oranda dü?ü? kaydediliyor. Ne kadar az
fosil yak?t tüketirsek o seviyede karbon sal?m?n? azalt?r ve küresel
?s?nmaya kar?? daha etkin rol alabiliriz” diye konu?tu.
Yüzde 75’ini ithal etti?imiz enerjinin yüzde 35’i binalarda
kullan?l?yor
Yal?t?m?n tüm ülkeyi ilgilendiren ciddi bir boyutu oldu?unu
belirten Levent Pelesen, “Bugün ülke olarak yüzde 75’ini ithal
etti?imiz enerjinin yakla??k yüzde 35’ini binalarda kullan?yoruz.
Binalarda kullan?lan enerjinin de çok büyük bir bölümü ?s?tma ve
so?utma amaçl? tüketiliyor. Is? yal?t?m? uygulamalar? binalarda
sa?lad??? yüzde 50’lik enerji verimlili?i ile öne ç?k?yor. Gerek
enerji verimlili?i gerekse de küresel ?s?nma ve iklim de?i?ikli?i ile
ilgili hedeflere ula??lmas? için mevcut mevzuatlar?n üzerinde daha
kal?n yal?t?m malzemesi kullanarak verimlilik sa?lanmas? gerekli” dedi.

Binalarda harcad???m?z enerji geli?mi? ülkelerin çok üzerinde

Türkiye’nin, Avrupa k?tas?nda en h?zl? büyüyen bina stokuna sahip
ülke oldu?una dikkat çeken Levent Pelesen, ?unlar? söyledi: “AB’de
neredeyse s?f?r enerji binalara geçi? ba?lam??ken, mevcut
standartlar?m?za bakt???m?zda ülkemizde halen bir metrekarelik bir
alan?n ?s?t?lmas? için harcanmas?na izin verilen y?ll?k enerji
miktar?, geli?mi? ülkelerin çok üzerinde. Geli?mi? ülkelerde
tan?mlanm?? U de?erleri ile ülkemizde tavsiye edilen U de?erlerini
mukayese etti?imizde, ülke olarak daha verimli çözümlere yönelmemiz
gerekti?ini görüyoruz. Türkiye’deki binalar?n tümünün, daha az enerji
harcayan çevre dostu bir yap?ya kavu?mas? öncelikli hedefimiz olmal?.”

Kentsel dönü?üm sürecinde yal?t?ma öncelik verilmesi sevindirici

Türkiye’de 2017 y?l? itibar?yla 9.1 milyon bina bulundu?unu, bu
yap?lar?n yüzde 87’sinin konut nitelikli binalar?n olu?turdu?unu, hane
say?s?n?n ise 22 milyonun üzerinde oldu?unu ifade eden Levent Pelesen,
“Kentsel dönü?üm kapsam?nda y?k?lacak, bireysel yal?t?m yapt?ran ve
yeni yap?lan verimli binalar dikkate al?nd???nda yakla??k 5.6 milyon
konutun yal?t?m ihtiyac? oldu?u ortaya ç?k?yor. Ayr?ca y?lda yakla??k
150 bin mevcut konutta ?s? yal?t?m? uygulamas? gerçekle?tiriliyor. Is?
yal?t?m? yönetmeli?inin devreye girmesi öncelikle 2009 y?l? sonras?
in?aatlar?n asgari C s?n?f? ve üzeri yal?t?ma sahip olmas?yla
konutlarda tüketilen enerji yüzde 68.7’den yüzde 59.9’a dü?tü. Kentsel
dönü?üm sürecinde in?a edilen yeni binalarda yal?t?m uygulamalar?na
öncelik verilmeye ba?land???n? görmek, hem yal?t?m sektörü hem toplum
ad?na sevindirici bir geli?me. Yönetmelikler tam anlam?yla uygulanmaya
ba?lay?p denetim mekanizmalar? etkili bir ?ekilde devreye girdi?inde
?s? yal?t?m? uygulamalar?n?n, vatanda?a, sektöre ve ülkemiz
ekonomisine katk?s? büyük olacak. Türkiye’deki binalar? ?s? yal?t?ml?
hale getirerek, ülkemizin toplam enerji faturas?n? yakla??k yüzde 15
azaltmam?z mümkün” ?eklinde konu?tu.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey