BASIN BÜLTEN?-Zyxel ile Anadolu’da Dijital Dönü?üm Semineri’nin ilk dura?? Adana oldu

  • 03.06.2019 12:43


Zyxel, “Anadolu’da Dijital Dönü?üm Seminerleri’ kapsam?nda i?
ortaklar? ile Adana’da bir araya geldi. Bulut çözümleri, yapay zeka,
nesnelerin interneti gibi alanlarda kat?l?mc?lar?n bilgilendirildi?i
organizasyonda yeni teknolojiler ile rekabet gücünü art?rman?n
ipuçlar? tart???ld?.
A? teknolojileri alal?nda lider firmalarda biri olan
Zyxel,“Adana’da Dijital Dönü?üm” seminerine ev sahipli?i yapt?.
Üretime ve hizmet kalitesini art?rmaya odaklanan sektörlerin dijital
dönü?ümüne katk?da bulunabilmek için ?stanbul’dan yola ç?kan Zyxel
yöneticileri Adana’da yüze yak?n i?letmenin temsilcileri ile dijital
gelecek senaryolar?n? tart??t?. Zyxel,i? ortaklar?na dijital dönü?ümün
sundu?u yeni f?rsatlar? da anlat?.

Dijitalle?meyi Kald?raç Olarak Kullanal?m, gücümüze Güç Katal?m!

Etkinlikte konu?an Zyxel Türkiye Kurumsal Kanal Müdürü Ömer Faruk
Erünsal“?? süreçlerimize yüksek teknolojiyi entegre ederek, katma
de?er yaratmak ve küresel rekabet gücümüzü art?rmak mümkün. Anadolu’da
dijitalle?meyi kald?raç olarak kullanabilirsek suyun ak???n? lehimize
çevirebiliriz” dedi.
Zyxel Türkiye ev sahipli?inde gerçekle?tirilen etkilili?in ilk
dura?? Adana oldu. Ard?ndan ikinci durak olan Antep’te Anadolu
kaplanlar? ile bulu?an Zyxel ekibi, özelikle Nebula Bulut çözümlerinin
i?letmelere kazand?rd??? esneklik ve maliyet avantaj? hakk?nda
kat?l?mc?lara bilgi verdi.
Nebula bulut çözümleri esnek olarak sundu?u ücretsiz, y?ll?k ve
ömür boyu lisanslama modelleriyle, i?letmelerin teknik uzmanl?k ya da
dan??manl?k ücretleri gibi gizli maliyetlerin endi?esini ta??madan
bulut teknolojilerinin tüm avantajlar?ndan yararlanmalar?n? sa?l?yor.
Bulut Tabanl? Nebula Ürün Ailesi kablosuz access point’ler, switch
alternatifleri ve güvenlik çözümlerini kapsayan uçtan uca geni? ürün
seçene?i sunuyor. Böylece kullan?c?lar, dünyan?n neresinde olurlarsa
olsunlar kendi bilgi i?lem a?lar?n? kontrol edip i? süreklili?ine
katk?da bulunuyorlar. Tek bir cihazla ba?layan donan?m tabanl? lisans
seçene?i i? ihtiyaçlar?na göre art?r?labiliyor.
?irketlerin rekabette öne geçmesi için de?i?imin pe?inden giderek
dijitalle?meye ayak uydurmas? gerekti?ini belirten Zyxel Kurumsal
Kanal Sat?? Müdürü Ömer Faruk Erünsal bulut tabanl? çözümlerin
i?letmelere dinamiklik katt???n? sözlerine ekledi. Erünsal, kurumsal
maliyetleri en aza indirmek, i? süreçlerini iyile?tirmek, mü?teri
memnuniyeti ve i? verimlili?i art?rmak, gibi pek avantaj? bulunan
bulut tabanl? çözümlerinin, BT yöneticilerinin en büyük yard?mc?s?
oldu?una dikkat çekti.
Dünya Ekonomik Forumu’nun bir çal??mas?na göre, mal ve hizmet
üretiminde dijitalle?menin, önümüzdeki 10 y?lda yakla??k 100 trilyon
dolarl?k bir ekonomik etki yarataca??na da de?inen Erünsal “Geçti?imiz
sene toplam küresel milli gelirin 80 trilyon dolar oldu?unu göz önünde
bulundurdu?umuzda, bu rakam?n ne kadar muazzam oldu?unu fark
edebiliriz” diye konu?tu.

Erünsal sözlerini ?öyle sürdürdü:

Anadolu illerini dijital dönü?üme dahil etmeliyiz!

“Ülke olarak 2023 y?l?nda, dünyan?n en büyük 10 ekonomisi aras?na
girmeyi hedefliyoruz. Bunun için bir paradigma de?i?imine ihtiyac?m?z
var. Bu de?i?im, ?üphe yok ki üretim taraf?ndan gelecek. Anadolu
illerini dijital dönü?üme dahil edemezsek ba?ar?l? olamay?z. Zyxel
olarak bugün bu nedenle Antep’teyiz. Anadolu’da üretime odaklanan
i?letmelerin Sanayi 4.0’a haz?rlanabilmeleri amac?yla dijitalle?me
süreçlerine katk?da bulunabilmek ve sektörler baz?nda dijital
dönü?ümde yol haritas? belirleyebilmek hedefiyle yola ç?kt?k.

Bugün geldi?imiz noktada eski üretim ve i? yapma
al??kanl?klar?m?za devam edersek yak?nda kepenkleri kapat?p
dijitalle?en ülkelerin üretti?ini tüketen bir topluma dönü?ece?iz. Ya
da bu de?i?imi do?ru okuyup, zaman?nda aksiyon alabilir ve rekabet
gücümüzü art?raca??z.Devrim geçiren i? dünyas?nda art?k ürün ve hizmet
üretiminde miktar, h?z ve çe?itlili?in çok önemli. ?? süreçleri çok
de?i?ti.Y?llar önce bilgisayarlar?, sunucular? tart???yorduk ?imdi
isebulut çözümlerine geçi? yap?yoruz, yapay zeka ile h?z?m?za h?z
kat?yoruz.Art?k yeni bir yakla??m dönemindeyiz”

Anadolu Dijital Dönü?üm Yol Haritas?


Bugün burada sizlerle bulu?arak dijital dönü?ümde bir yol haritas?
çizmek için önemi bir ad?m att?k” ?eklinde konu?an Erünsal sözlerine
?öyle son verdi:

“Öncelikle bir hep beraber bir vizyon olu?turaca??z. Akabinde bu
dijital vizyon yolculu?unda her süreçte sizlerin yan?nda olaca??z.
Kendimizi ?imdiden 5 G süresine haz?rlamal?y?z.

Ne kadar Dijitalsin,Ne Kadar Rekabetçisin!

5G’nin h?z ve daha fazla kapasite yetene?i, a?lar?n daha fazla
veriyi yönetmesine olanak tan?yacak dolay?s?yla IoT’nin büyümesini
kolayla?t?racak. 5G, cihazdan cihaza ileti?im (Device to Device-D2D)
gibi de?i?ik eri?im teknolojilerini birle?tirerek daha geni? bir
kapsama alan? ve daha yüksek hareketlilik sa?layacak. Önümüzdeki
dönemde ?irketler aras? rekabeti belirleyecek temel unsur ileti?imdeki
h?z ve veri ta??ma kapasitesi olacak. Bu nedenle yeni ileti?im
teknolojileri geli?tiren, pazara inovatif ürün ve hizmetler sunan
telekomünikasyon sektörü dijitalle?menin lokomotifi konumunda olacak.
Tüm bu bahsetti?imiz senaryonun temelinde kablolu ve kablosuz a?
teknolojileri bulunmakta. Zyxel olarak bu noktada oldukça kilit bir
pozisyonday?z. Pazara sunaca??m?z uçtan uca a? çözümlerimiz ile her
zaman zaman oldu?u gibiyüksek h?z ve maksimum ba?lant? kalitesi
taahhüdünde bulunuyoruz.Yeni ürün ve çözümlerimiz ile bireylerin ve
kurumlar?n hayat?n? kolayla?t?rmaya devam edece?iz.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey