Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arzı, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecektir.


Talep Toplama Tarihleri: 15 Şubat - 16 Şubat 2022
Halka Arz Fiyatı: 1,82 TL


Halka arz taleplerinizi sanal şubemiz ve OYAK Trader mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 0 850 222 0 414 nolu Müşteri İletişim Merkezi temsilcilerimiz veya şube temsilcilerimiz aracılığıyla da taleplerinizi iletebilirsiniz. Sanal Şubemizi ziyaretiniz sırasında hızlı şifre alabilmek için tıklayın.

OYAK Yatırım'da bulunan hesabınıza para gönderme işleminde gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayın.


SPK Onaylı İzahname İçin Tıklayın
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayın
EK 1 - Bağımsız Denetim Raporları İçin Tıklayın
EK 2 - Esas Sözleşme İçin Tıklayın
EK 3 - Fiyat Tespit Raporu İçin Tıklayın
EK 4 - Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu İçin Tıklayın
EK 5 - Hukukçu Raporu İçin Tıklayın
EK 6 - Hukukçu Beyanı İçin Tıklayın
EK 7 - Bağımsız Denetim Şirketi Beyanı İçin Tıklayın
EK 8 - Gayrimenkul Değerleme Raporları İçin Tıklayın
EK 9 - Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Beyanı İçin Tıklayın
EK 10 - Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü İçin Tıklayın
EK 11 - 2020 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü İçin Tıklayın

Şirket Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker HUNER.HE
Aracılık Yöntemi En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 500.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 580.000.000,00 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 80.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
50.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Halka Arz Büyüklüğü 236.600.000 TL
Halka Açıklık Oranı %22,41
Halka Arz Fiyatı 1,82 TL
Halka Arz Tarihleri 15 Şubat - 16 Şubat 2022
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı Ana Pazar
Taahhütler Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına, dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi bir başka karar alınmamasına, Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına taahhüt etmiştir.

Şirketin mevcut pay sahiplerinden Orhun Kartal ve Yonca Kartal, halka arz edilen paylar hariç olmak üzere sahip olduğu payları, şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak 6 ay süreyle hiçbir şekilde Borsa'da satmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Ayrıca paylarını halka arz eden ortak Orhun Kartal, aynı zamanda geri alım emri taahhüdü kapsamında pay alınması halinde, alınan payların 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında satışa sunulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirketin sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak Orhun Kartal ile birlikte Yonca Kartal tarafından sahip olduğu payları (halka arz edilenler hariç), şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyatttan Borsa'da satamayacak, bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde, borsa dışında payları alanların da sınırlamaya tabi olduğu hususunu ilgili kişilere de bildirecektir.

Bununla birlikte Şirketin konsolide finansal tablolarına göre; 30.09.2021 dönemi itibarıyla VII-128-1 Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 5. maddesinin 6. Fıkrasında belirtilen oranın üzerinde ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmasına karşılık, ilişkili taraf şirketlerince yapılacak ödemeler sonrasında ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi kalması halinde, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Orhun Kartal tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile Şirketin ilişkili taraflardan kalan diğer alacak bakiyelerinin fonun elde edilmesini takiben 2 iş günü içinde kapatılacağı, bununla birlikte Tebliğ'in bu ilgili hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirketin tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği, ayrıca ortak satışı kapsamında satılacak paylar karşılığında elde edilecek fonun ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyelerinin kapatılmasında yetmemesi ve hala alacak bakiyesi kalması durumunda da kalan alacak bakiyesinin tamamının aynı sürede Orhun Kartal tarafından yapılacak ödemeler ile kapatılacağı hususunda Orhun Kartal ve Şirket tarafından 04.02.2022 tarihli taahhütname verilmiştir.

Teşvikler Günlük Alım Emri Taahhüdü: İhraççının ana pay sahibi ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Orhun Kartal adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle (Günlük Alım Emri Taaahhüdü Süresi) her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığıyla 10.000.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. Taahhüt kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.

2022 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü: Şirket'in 2022 yılı FAVÖK beklentilerine ilişkin, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 31.12.2022 finansal tablolarının KAP'ta ilan edilmesine kadar Şirket paylarını aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, Şirket'in 2022 yılına ait Brüt Kar'ından 2022 yılı Genel Yönetim Giderleri'nin düşülmesi ve Amortisman ve İtfa Giderleri'nin eklenmesi suretiyle hesaplanacak FAVÖK tutarının 17.291.257 USD olarak gerçekeleşebileceği konusunda Orhun Kartal tarafından taahhhüt verilmektedir. FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda, aradaki farkın 17.291.257 USDye bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta İhraççı tarafından ilan edilecektir. Yatırımcıların, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı günden itibaren ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. işgünü sonuna kadar aralıksız olarak hesaplarında tutmaları durumunda, söz konusu süre boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarı göz önünde bulundurularak ilave pay almaya hak kazanacaktır.

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 11.02.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.infoyatirim.com) ve Şirket’in (www.hunyenilenebilirenerji.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.