Etiler Gıda, sermayesini %200 oranında bedelsiz artırma kararı aldı [FNC-NEWS]

  • 28.05.2024 06:26


Etiler Gıda, sermayesini %200 oranında bedelsiz artırarak 120 milyon TL'ye çıkarma kararı aldı.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince
a) Şirketimizin 40.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 100.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak, %200 oranında iç kaynaklardan artırılarak 120.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
b) Artırılacak 80.000.000 TL'lik sermayenin tamamının, mevcudiyeti 24.05.2024 tarih ve YMM-35105948/391-32 sayılı "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." yeminli mali müşavir raporu ile tespit edilen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmasına,
c) Şirket sermayesinin %200 oranında bedelsiz olarak artırılması nedeniyle ihraç edilecek, artırılan 80.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,
d) Sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 5.019.279,70 TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 74.980.720,30 TL nominal değerli B Grubu paylar verilmesine,
e) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter