***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

  • 01.03.2021 18:45
oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,60 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 (on) iş günü olmasına, (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Tortum Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu tarafından 09.02.2021 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II.23.3) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz tarafından, Tortum Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
5 - Gündemin 4. maddesi kapsamında Birleşme İşlemi'nin pay sahiplerince onaylanması şartıyla, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurulun onayına sunulması,
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Pamel Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Pamel Olağanüstü Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Pamel Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Pamel Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olagˆanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 12:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.pamel.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından onaylanan Duyuru Metni, birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan ve imzalanan Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Uzman Kuruluş Raporu, Son Üç Yıllık Denetimden Geçmiş Finansal Raporları, Birleşme Sonrası Açılış Bilançosu, Gayrimenkul Değerleme Raporları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi gereğince "İnceleme Hakkı" nın kullanılmasını ve SPK'nın Birleşme ve Bölüme Tebliği (II-23.2) m. 8 (2) maddesi gereğince "Kamunun Aydınlatılmasını" teminen KAP'ta yayımlanmak suretiyle ayrıca şirketimizin merkez adresinde, www.pamel.com.tr internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914129


BIST